Drukuj

Ogłoszenie


                                                                                                                         Osiecznica 27.07.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Złożenie oferty na wykonanie wymiany pokrycia dachowego (np. blacha trapezowa) budynek w Ławszowej 81 /świetlica wiejska/, Gmina Osiecznica 59-724,

 2. Termin realizacji zamówienia:
  do 30 września 2012r.

 3. Sposób przygotowania oferty:
  – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
  – Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
  – W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu w świetlicy w Ławszowej 81, Gmina Osiecznica 59-724.

 4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%

 5. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Prosimy o złożenie oferty w siedzibie GOSiR w Osiecznicy , ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznicy lub przesłanie na powyższy adres w terminie do dnia 03 sierpnia 2012r. do godz. 10.00.
  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

                                                                                                             Dyrektor GOSiR               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                             Monika Kumosz