Drukuj

Ogłoszenie


                                                                                                                            Osiecznica, dnia 17.07.2012r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) i Uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 37, poz.929 z dnia 09.04.2003 roku ze zmianami).

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSIECZNICY

Ogłasza I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny –licytacja na oddanie w najem na okres 5 lat lokal użytkowy o pow. Użytkowej 24,80 m2 położony w budynku Pływalni Krytej w Osiecznicy przy ul. Piaskowej 4,z wyposażeniem: lada z półkami, 6 krzeseł barowych, 2 stoliki plus 8 krzeseł, blat z dwoma umywalkami. Lokal przeznaczony jest na cele działalności gospodarczej handlowej – sprzedaż artykułów w opakowaniach jednorazowego użytku.

 

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 15,00 zł/m2 ( netto) - miesięcznie. Wadium do przetargu wynosi 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. Do wylicytowanej stawki czynszu będzie doliczany podatek VAT w wysokości należnej zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS. Przetarg odbędzie się dnia 22.08.2012 o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Wadium do przetargu należy wpłacić przelewem lub gotówką na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy Nr 75 1020 2137 0000 9802 0135 1899 PKO BP O/Bolesławiec w terminie do dnia 16.08.2012r. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz      Wynajmującego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% od ceny wywoławczej, w dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć przedmiot przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, warunkami najmu i regulamin do wglądu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, Lokal można oglądać w terminie od 18.07.2012 do 14.08.2012r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działania będzie prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej. 

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy tel. (075) 7312 108 Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z ważnej przyczyny.                                         

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w: - Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica.

 

Dyrektor GOSIR

Monika Kumosz